Obdobje

01. 12. 2020 do 31. 05. 2021

Obdobje

01. 12. 2020 do 31. 05. 2021

V skladu s terminskim planom projekta smo v obdobju od 1. 12. 2020 do 31. 05. 2021 izvajali aktivnosti, ki so zajete pod delovnim paketom D2, delovnim paketom D3 in delovnim paketom D4.

 

V sklopu projekta »Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta – iPOT« smo izvajali aktivnosti pod omenjenimi delovnimi paketi, ki se za dosego ciljev prepletajo med seboj:

 

 

V skladu s cilji projekta, ki so:

 

 • Cilj 1: Vzpostavitev prometne sobe,
 • Cilj 2: Izvedba dinamičnih prometnih režimov,
 • Cilj 3: Pametno parkirišče,
 • Cilj 4: Integrirano plačevanje mobilnih storitev

 

Pod delovnim paketom 2 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 • A 2.1. Nadgradnja in razvoj senzorske infrastrukture in aktuatorjev
 • A 2.2. Vzpostavitev komunikacijskega omrežja
 • A 2.3. Podatkovna in platformna integracija
 • A 2.4. Razvoj nadzorne aplikacije

 

Pod delovnim paketom 3 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 • A 3.1. Razvoj mikrostoritev naročanja in obveščanja
 • A 3.2. Razvoj mikrostoritev spremljanja
 • A 3.3. Razvoj blockchain platforme za implementacijo poslovnih modelov
 • A 3.4. Razvoj integrirane mobilne aplikacije

 

Pod delovnim paketom 4 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 • A 4.1. Integracija razvitih orodij v testno okolje 1: Pametno in varno parkirišče
 • A 4.2. Integracija razvitih orodij v testno okolje 2: Sistem parkiraj, vozi in deli
 • A 4.3. Integracija razvitih orodij v testno okolje 3: Nadzorni center

 

 

Pod delovnim paketom 2 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 

A 2.1. Nadgradnja in razvoj senzorske infrastrukture in aktuatorjev

 

Potekala je analiza sistema z in brez primerov uporabe ter z dodatnimi funkcionalnostmi, izvedle so se računalniške simulacije, analiziralo se je vse rezultate testov posameznih komponent in na teh rezultatih se je določil seznam, ki je podlaga za izdelavo celostne rešitve.

Izvedle so se aktivnosti za izvedbo smernic za izdelavo celostne rešitve. Z upoštevanjem smernic so se pripravili idejni predlogi celostne rešitve z vidika povezljivosti, funkcionalnosti, podatkovnega pretoka, specifikacije križišča.

 

A 2.2. Vzpostavitev komunikacijskega omrežja

Na podlagi definiranih komunikacijskih vmesnikov za varno zajemanje podatkov, ki rešujejo problematiko na področju prometnih tokov, so se izvajale aktivnosti za vzpostavitev celovitega komunikacijskega omrežja (NB-IoT, LTE, optično omrežje…).

 

 

A2.3 Podatkovna in platformna integracija

Izvajale so se aktivnosti razvoja spletnih vmesnikov, ki omogočajo zbiranje podatkov iz senzorjev ter komunikacijo z aktuatorji in deljenje podatkov med različnimi platformami (integracija API proxy komponente Nginx, AuthZ & AuthN komponente Keycloak, Context Broker komponente Orion, User Management komponente, Wallet Management komponente, OJP responding system komponente, Krovne Mobilne Aplikacije). Izvedel se je pregled in analiza tehnične arhitekture, usklajevanje in dopolnjevanje s partnerji, podroben pregled dokumentacije specifikacij TM Forum za namen prilagajanja standardom elektronskega poslovanja. Aktivnosti, ki so se še izvajale so posodabljanje tehnične arhitekture glede na specifikacije TM Foruma in primere uporabe identificiranih znotraj že izvedenega delovnega paketa 1 – »Konsolidacija sistemskih in projektnih zahtev«, vključujoč posodabljanje diagramov zaporedja, komponentnih diagramov, prepoznavanje in definicija programskih vmesnikov gradnikov iz diagramov zaporedja. Pričelo se je s konkretnejšim specificiranjem in prototipiranjem programskih vmesnikov na podatkovnem in storitvenem nivoju za blockchain del. Izvajalo se je dokumentiranje programskih vmesnikov na podatkovnem in storitvenem nivoju za blockchain del. Pripravile so se virtualizacijske slike z nameščenimi programskimi vmesniki za blockchain del. Namestilo in preizkusilo se je delovanje pripravljene virtualizacijske slike v staging okolju.

 

A2.4 Razvoj nadzorne aplikacije, aktivnosti, ki so se izvajale so definirale idejni koncept in začetek razvojnih aktivnosti na področju enotne nadzorne aplikacije z varnostnimi standardi za varen in pretočno urejen promet v mestu.

 

Pod delovnim paketom 3 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 

A 3.1. Razvoj mikrostoritev naročanja in obveščanja

Aktivnosti so zajemale izdelavo – idejni koncept mikrostoritve naročanja in obveščanja, začetek razvojnih aktivnosti mikrostoritev, uskladitev z GDPR-om in varnostnimi standardi, izvedbo storitev v povezavi s platformo iz točke A2.3 s storitvami naročanja na mobilne storitve (primer: predvidena prilagoditev aplikacije za naročanje na zdravstvene storitve), izvedba razširitve z drugimi moduli, naročanje na parkiranje, naročanje na najem avtomobila, prijava in odjava od storitve parkiranja, obveščanje ob dogodkih (sprostitev parkirnega mesta) ter naročanje in obveščanje po različnih kanalih (Main Mobile Backend, SmartParking Backend, BizEcosystem Backend).

 

A3.2 Razvoj mikrostoritev spremljanja

Aktivnosti opredeljujejo razvoj sistema za sledenje uporabnikom po tem, ko so se ti naročili na mobilno storitev in spremljanje parametrov, ki so ključni za beleženje rabe storitve (čas parkiranja, opravljena pot, itd.) ter integracijo jedrnih komponent partnerjev (GIS_server, OJP responding system, Wallet Management).

 

A3.3. Razvoj blockchain platforme za imlpementacijo poslovnih modelov

Potekalo je testiranje testnega okolja omrežja blockchain, pripravile so se virtualizacijske slike za nameščanje vozlišč blockchaina. Izvedlo se je načrtovanje programskih vmesnikov za dostop do funkcionalnosti pametnih pogodb in izvedlo se je prototipiranje osrednjih točk mikrostoritve vezane na blockchain platformo.

 

A3.4 Razvoj integrirane mobilne aplikacije

Aktivnost je zajemala razvoj in izvedbo idejnega koncepta, razvoj in implementacijo enotne mobilne aplikacije, integrirane v celovito rešitev iPOT. Izvajala se je implementacija krovne mobilne aplikacije. Pri specifikaciji nam pomaga Optifarm d.o.o., pri implementaciji pa Mobilion d.o.o.. Krovna mobilna aplikacija bo omogočala po eni strani vklop modulov, kot je modul za multimodalno pot sistema Parkiraj, vozi in deli in modul za Pametno parkirišče, po drugi strani pa bo pripravljala podatke za Nadzorni center. Komunicirala bo tudi s končnim uporabnikom ter omogočala plačevanje storitev.

Znotraj tega mejnika smo pripravili vsa tehnološka okolja za aplikacijo, definirali in vzpostavili smo procedure od razvoja do testiranja, vzpostavili interoperabilnostno okolje v katerem bo aplikacija delovala ter pričeli z dodelavo mobilne aplikacije in njenih modulov.

 

 A4.1 Integracija razvitih orodij v testno okolje – pametno in varno parkirišče

Zajemala je začetek integracije vseh demo aktivnosti dosedanjih razvitih rešitev pametnega in varnega parkirišča. Izvajala se je integracija mobilne aplikacije, vstopno koncentracijskega modula, modula za autentikacijo in autorizacijo, uporabniškega modula, centralnega podatkovnega modula, modula za izračun in optimizacijo poti, gis modula, modula za blockchain in modula za billing. Pripravile so se virtualizacijske slike za programske vmesnike in mikrostoritve povezane z blockchain platformo. Paralelno so se izvajale aktivnosti usklajevanja načina integracije različnih mikrostoritev v enotno okolje med partnerji projekta. Sledila je namestitev virtualizacijskih slik programskih vmesnikov in mikrostoritev v testno okolje in nato testiranje in prilagajanje začetne integracije med mikrostoritvami različnih partnerjev.

 

A4.2 Integracija razvitih orodij v testno okolje – sistem parkiraj, vozi in deli

V aktivnosti so se izvedli začetki integracije vseh demo aktivnosti dosedanjih razvitih rešitev pametnega in varnega parkirišča, integracija mobilne aplikacije, vstopno koncentracijskega modula, modula za autentikacijo in autorizacijo, uporabniškega modula, centralnega podatkovnega modula, modula za izračun in optimizacijo poti, gis modula, modula za blockchain in modula za billing. Pripravile so se virtualizacijske slike za programske vmesnike in mikrostoritve povezane z blockchain platformo. Usklajevala se je izvedba integracije različnih mikrostoritev v enotno okolje med partnerji projekta. Namestile so se virtualizacijske slike programskih vmesnikov in mikrostoritev v testno okolje. Izvedlo se je testiranje in prilagajanje začetne integracije med mikrostoritvami različnih partnerjev.

 

A4.3 Integracija razvitih orodij v testno okolje – nadzorni center pomeni

Izvedla se je integracija demo vseh aktivnosti razvitih rešitev nadzornega centra za varno in pretočno urejen promet v mestu, integracija mobilne aplikacije, vstopno koncentracijskega modula, modula za autentikacijo in autorizacijo, uporabniškega modula, centralnega podatkovnega modula, modula za izračun in optimizacijo poti, gis modula, modula za blockchain in modula za billing. Pripravile so se virtualizacijske slike za programske vmesnike in mikrostoritve povezane z blockchain platformo. Usklajeval se je način integracije različnih mikrostoritev v enotno okolje med partnerji projekta. Izvedla se je namestitev virtualizacijskih slik programskih vmesnikov in mikrostoritev v testno okolje ter se je testiralo in prilagodilo začetne integracije med mikrostoritvami različnih partnerjev.