Obdobje

01. 04. 2020 do 30. 11. 2020

Obdobje

01. 04. 2020 do 30. 11. 2020

V obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 11. 2020 smo izvajali aktivnosti v skladu s terminskim planom projekta. Te aktivnosti so zajete pod delovnimi paketi 2, 3, 4 in 5.

 

Pod delovnim paketom 2 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 

 • A 2.1. Nadgradnja in razvoj senzorske infrastrukture in aktuatorjev
 • A 2.2. Vzpostavitev komunikacijskega omrežja
 • A 2.3. Podatkovna in platformna integracija
 • A 2.4. Razvoj nadzorne aplikacije

 

Pod delovnim paketom 3 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 

 • A 3.1. Razvoj mikrostoritev naročanja in obveščanja
 • A 3.2. Razvoj mikrostoritev spremljanja
 • A 3.3. Razvoj blockchain platforma za implementacijo poslovnih modelov
 • A 3.4. Razvoj integrirane mobilne aplikacije

 

Pod delovnim paketom 4 smo izvajali sledeče aktivnosti:

 

 • A 4.1. Integracija razvitih orodij v testno okolje 1: Pametno in varno parkirišče
 • A 4.2. Integracija razvitih orodij v testno okolje 2: Sistem parkiraj, vozi in deli
 • A 4.3. Integracija razvitih orodij v testno okolje 3: Nadzorni center

 

Pričeli smo z aktivnostmi na delovnem paketu 5, ki so:

 

 • A 5.2. Demonstracija in validacija mobilnostnih storitev

 

V skladu s cilji projekta, ki so:

 

 • Cilj 1: Vzpostavitev prometne sobe,
 • Cilj 2: Izvedba dinamičnih prometnih režimov,
 • Cilj 3: Pametno parkirišče
 • Cilj 4: Integrirano plačevanje mobilnih storitev

 

 

Smo izvajali aktivnosti pod omenjenimi delovnimi paketi, ki se za dosego ciljev prepletajo med seboj.

 

Izvedli smo validacijo potencialne potrebne opreme in tehnologije za zagotavljanje ciljev projekta in za predhodno dogovorjene primere uporabe. Podjetja smo interno nadgrajevali opremo in tehnologijo, ter jo usklajevali med ostalimi konzorcijskimi partnerji v presečnih točkah. Velik poudarek smo dajali samemu prenosu podatkov, protokolom in modularnosti rešitev. Nadgradnja je zajemala analizo gradnikov komponent podsistemov, njihovo zasnovo nadgradnje in izvedbo nadgradnje ter validacijo izvedene nadgradnje. Istočasno smo nadgrajevali senzorsko infrastrukturo in aktuatorje, vzpostavljali smo komunikacijsko omrežje, pri čemer smo se tudi posvetili na vplive na okolje, modularnost in zagotavljanje potrebnih prenosnih hitrosti. Senzorika in aktuatorji s katerimi smo se ukvarjali so za namene zagotavljanja dinamičnih prometnih režimov in pametnih parkirišč, kjer so aktivnosti bile usmerjene v obojestransko izmenjavo podatkov.

 

Razvijali smo spletne vmesnike za zagotovitev zbiranja podatkov iz senzorjev in komunikacijo s  podatkovno horizontalo oziroma platformo pametnega mesta ter nadzorno aplikacijo, kjer smo z razvojem spletnih vmesnikov še dodatne aktivnosti posvetili integraciji jedrnih komponent partnerjev (GIS, BPM, Block-chain, Billing, Intelligent routing, BizEcosystem, AuthZ & AuthN in SynchroniCity atomic services).

Izvedli smo razvoj funkcionalnosti mikrostoritev pri čemer izvedbo prilagodili modularnosti in obojestranskem prenosu podatkov iz različnih virov. Same aktivnosti so zajemale tudi pripravo testnega omrežja blockchain glede na načrtovano topologijo in analizo povezljivosti avtorizacijskih komponent FIREWARE.

 

Izvedene aktivnosti so definirale tudi zasnovo in implementacijo integrirane mobilne aplikacije, pripravo grafičnih vmesnikov za različne namene. Odprli smo aktivnosti delovnega paketa 4 na način, da izvajamo analizo potrebne integracije.

 

 

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev

 

V skladu s projektnim planom smo v obdobju od 1. aprila 2020 do 30. november 2020 v skladu s terminskim planom projekta nadaljevali z aktivnostmi drugega delovnega paketa (A 2.1. in A 2.2.) pri čemer smo pričeli tudi z aktivnostmi A 2.3. in A 2.4.

 

Pričeli smo z delovnimi paketi 3, 4 in 5, čemur je primerna tudi višina zahtevka, ki je popolnoma v skladu z načrtovano in planirano, pri čemer upoštevamo odobreno podaljšanje projekta za 11 mesecev, zaradi povzročene situacije s COVID-19 in nepredvidljivih posledic ter tržnega okolja.

 

V navedenem obdobju se je tako izvajalo delo na Delovnem paketu 2, kjer so se aktivnosti A.2.1. in A.2.2. nadaljevale. Pričeli smo pa tudi delo na aktivnostih A.2.3. in A.2.4. Lotili smo se še dela na delovnih paketih 3, 4 in 5.

 

Projekt ni doživel kakršnih koli odstopanj. Tveganja povzročena s COVID-19 smo prepoznali in zaprosili za podaljšanje projekta za 11 mesecev pri čemer smo tudi posodobili finančno dinamiko.