O projektu

IPOT

Urbanizacija danes predstavlja enega izmed ključnih globalnih trendov. Pomemben aspekt trajnostnih ciljev, kot ključen izziv za zagotavljanje kakovosti življenja v mestih in mobilnostne rešitve, je prepoznati učinkovito upravljanje mobilnosti. Eden od izzivov s katerimi se danes soočajo mesta je število vozil v urbanih okoljih. Učinkovit javni potniški promet ter deljenje vožnje in vozil so ključni koncepti prometa prihodnosti. Kot naslednja izziva urbanih mest sta prometni zastoji in raba parkirnih mest. Poleg zmanjševanja samega prometa je edina alternativna rešitev globalna optimizacija prometnih tokov in vpeljava senzorskih sistemov za učinkovito spremljanje in obveščanje stanja na parkiriščih, ki ima neposreden vpliv na stanje prometa.

Namen projekta iPOT je vzpostaviti in v demonstracijsko okolje integrirati celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo v prvi vrsti kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov v realnem času. Projekt pokriva področje mobilnosti, transporta, logistike, katerega ključni cilj je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, dostopnih, varnejših in zelenih mestnih in obmestnih storitev. Razvoj modulov bo namenjen povečanju varnosti na parkiriščih, katerega cilj je krepitev varnosti v pametnih mestih tako na področju javne kot zasebne varnosti. Navsezadnje bomo neposredno vpeti tudi v področje kakovosti urbanega bivanja, katerega ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih z zagotavljanjem vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja. 

Ključni cilji projekta so:

  • Vzpostavitev prometne nadzorne sobe
  • Izvedba dinamičnih prometnih režimov
  • Pametno parkirišče
  • Integrirano plačevanje mobilnostnih storitev 

Zaradi svoje modularnosti, rešitev iPOT predstavlja temelj za učinkovito globalno načrtovanje drugih modelov trajnostne mobilnosti na različnih urbanih aglomeracijah po svetu.

Rešitve projekta

IPOT

Upravljavcem prometne infrastrukture v nadzorni sobi bo platforma, s pomočjo naprednih senzorjev ter senzorskih sistemov za zbiranje in analizo masovnih podatkov, omogočala celovit pogled na stanje prometa. S pomočjo naprednih metod umetne inteligence ter strojnega učenja bo rešitev omogočala napovedovalno analitiko in avtomatizirano odločanje. Na osnovi nadgradnje trenutno nepovezanih, daljinsko upravljanih semaforjev v pametno semaforsko omrežje, podprto z analitičnimi zmožnostmi tehnološke hrbtenice, bomo iz kontrolne sobe dinamično nadzorovali trajanje rdečih in zelenih intervalov. Temu primerno bo tudi prilagajanje prometnih in parkirnih režimov ter dinamično lokacijsko dodeljevanje kapacitet. Predlagana platforma mobilnosti iPOT bo upravljalcem mestnih središč in infrastrukture nudila vse mobilnostne storitve mesta na eni dostopni točki, in sicer na enotni mobilni aplikaciji. Beleženje uporabe storitev bo temeljilo na tehnologiji blockchain. Uporabnikom bo omogočilo poenostavljeno plačevanje z namensko kriptovaluto. Spremljanje uporabe in plačevanje storitev na osnovi tehnologije bockchain bo pri tem omogočalo enostavno implementacijo inovativnih poslovnih modelov za učinkovito integracijo naprednih obstoječih tehnologij in tehnologij prihodnosti.

Projekt iPOT je trajnostno naravnan, ki se izraža skozi steber okoljske, socialne in ekonomske trajnosti. Koncept rešitve iPOT poudarja pomen aktiviranja trajnostne ureditve urbanega okolja, sloneče na principih industrije 4.0 in strmeče k napredni industriji 5.0. pri kateri je bistvo povezovanje pametnih digitalnih rešitev in človeka. Zmanjšala se bo poraba fosilnih goriv in izpustov СО2 ter trdnih delcev,  katerim je izpostavljeno mestno prebivalstvo. Zaradi uporabe blockdown tehnologije se bo povečala varnost v urbanih okoljih, izboljšalo splošno zdravje, počutje in kvaliteta bivanja v mestih. Razbremenitev državne blaginje in optimizacija ekonomske blaginje potrošnikov sta ključna učinka z ekonomskega vidika trajnosti projekta.

Partnerji projekta

IPOT

Vrednost celotnega projekta znaša 13.038.305,57 €. Višina subvencije pa znaša 4.965.507,53 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o evropskem kohezijskem programu v Sloveniji je dostopno na www.eu-skladi.si